DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017.30.0.5

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ВИЩОМУ РІВНІ ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

V. SHYNKARENKO, N. POPOVA

Анотація


Незважаючи на суттєві результати, отримані вченими, на велику кількість публікацій щодо проблеми управління конкурентоспроможністю підприємства, деякі питання не знайшли належного вирішення, вимагають подальшого вдосконалювання. До них слід віднести необхідність адаптації існуючих моделей стратегічного управління до організаційної структури управління підприємством. Передбачається розподіл функцій стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства за рівнями управління: вищім, середнім, первинним. На кожному рівні управління виділяють блоки функцій управління: вирішальний, виконавчий, інформаційно-контрольний. Розробка функціональних стратегій переноситься у виконавчий блок функцій управління на вищому й середньому рівнях управління.

Ключові слова


стратегічне управління; конкурентоспроможність; рівні й функції управління

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Шинкаренко В.Г. Формирование стратегии автотранспортного предприятия : монография / В.Г. Шинкаренко, О.П. Левченко. – Х. : ХНАДУ, 2009. – 166 с.

Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент : підручник / М.М. Мартиненко, І.А. Ігнатєєва. – К. : Каравела, 2006. – 320 с.

Мізюк Б.М. Основи стратегічного управління : підручник / Б.М. Мізюк. – Львів : Магнолія, 2006, 2009. – 574 с.

Попов С.А. Организация и деловая среда: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 2 / С.А. Попов. – М. : Инфра, 2000. – 192 с.

Пономаренко В.С. Стратегічне управління підприємством / В.С. Пономаренко. – Х. : Основа, 1999. – 620 с.

Томпсон-мл. А. Стратегический менеджмент концепции и ситуации для анализа :  пер. с англ. / А. Томпсон-мл., А. Стрикленд III. – 12-е издание. –М. : Вильямс, 2006. – 928 с.

Шершнева З.Є. Стратегічне управління : підручник / З.Є. Шершнева. – 2-ге вид., перероб. і доп. . – К. : КНЕУ, 2004. – 700 с.

Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф ; сокр. пер. с англ.; науч. ред и авт. предисл. Л.И. Евенко. – М. : Экономика, 1989. – 520 с.

Портер М. Конкуренция :  пер. с англ. / М. Портер. – М. : Вильямс, 2008. – 495 с.

Удовиченко Е.Т. Комплексные автоматизированные системы управления качеством : (Методы и средства проектирования) / Е. Т. Удовиченко, Ю. И. Койфман, Ю. А. Банин. – М. : Издательство стандартов, 1989. – 192 с.

Шинкаренко В.Г. Стратегический анализ внешней среды функционирования предприятия / В.Г. Шинкаренко // Економіка транспортного комплексу : зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 26. – С. 5–20.