DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017.29.0.122

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА СКЛАДУ МОТИВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

O. KRYVORUCHKO, Ya. VELICHKO

Анотація


У статті розглядаються основні підходи до визначення сутності та складу мотиваційного потенціалу підприємства. Метою дослідження є встановлення сутності, елементів і характеристик мотиваційного потенціалу, а також формулювання основного підходу до визначення рівня мотиваційного потенціалу підприємства. У роботі використані методи логічного та порівняльного аналізу, метод узагальнення, проблемно-аналітичний підхід, що дозволили визначити ключові параметри мотиваційного потенціалу підприємства, можливі напрями його дослідження. Як основний результат роботи пропонується тлумачення сутності мотиваційного потенціалу підприємства як узагальнювальної динамічної характеристики внутрішніх ресурсів підприємства й зусиль їх оптимального використання у процессі реалізації функції мотивування. Розвинена структурна декомпозиція мотиваційного потенціалу підприємства шляхом відокремлення його складників на ресурсному (мотиваційний інструментарій, мотивуючий апарат управління, матеріальні та нематеріальні ресурси мотивування) й аспектному рівнях. Передбачається, що чисельна оцінка потенціалів на кожному рівні дозволить провести оцінювання мотиваційного потенціалу всього підприємства і стане підставою для розроблення відповідних управлінських рішень з метою реалізації функції мотивування.

Результати роботи можуть бути використані як  рекомендації для оцінювання мотиваційного потенціалу підприємства, що сприятиме визначенню стратегічно важливих аспектів управління персоналом на основі поєднання можливості й готовності працівників і керівництва підприємства до взаємного погодження цілей, інтересів, основних методів управління.


Ключові слова


мотивація; потенціал; мотиваційний потенціал підприємства; ресурси

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гагаринский А. В. Повышение мотивации работников предприятий путем определения отраслевых факторов роста производительности труда / А.В. Гагаринский // Науковедение. – Выпуск 6, ноябрь – декабрь 2013. – Режим доступу : http://naukovedenie.ru/PDF/114EVN613.pdf.


Есенбекова Т.И. Оценка мотивационного потенциала работников промышленного предприятия // Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013 : Материалы международной научно-практической конференции. – Одесса : КУПРИЕНКО. – 2013. – Вып. 1, Том 30. – С. 7–10.

 

Лукьянова Н. А. Мотивационный менеджмент : учеб. пособ. / Н. А. Лукьянова. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 106 с.


Макарова Т. Мотивационный аудит как технология повышения эффективности управления персоналом /Т.А. Макарова, М.О. Олехнович // Трудовое право. – 2006. – № 2. – С. 73–82.


Мюллер Е.В. Особенности формирования системы мотивационных нормативов на промышленных предприятиях / Е.В. Мюллер, А.В. Гагаринский, Е.А. Беляев // Кадровик: Кадровый менеджмент. – 2011. – № 2. – С. 124–129.


Стахів О. В. Оцінка мотивації праці персоналу (на прикладі промислових підприємств) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Ольга Володимирівна Стахів – К., 2010. – 17 с.


Стратегії управління системою мотивації персоналу торговельних підприємств в умовах трансформації ринкових відносин / Д.М. Прусс // Економічні інновації : зб. наук. пр. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України. – 2009. – Вип. 38. – С. 169–178.

 

Бронникова Т.С. Развитие методологии формирования рыночного потенциала предприятия : монография / Т.С. Бронникова, В.В. Котрин. – Королёв, ФТА, 2012. – 134 с.


Горбань В. Б. Аналізування складових елементів мотиваційного потенціалу підприємств-суб’єктів господарської діяльності Львівської області / В. Б. Горбань // Наука й економіка. – 2012. – № 2 (26). – С. 151 – 159.


Колесникова О.С. Управление человеческими ресурсами: факторы эффективности /О.С. Колесникова, Е.П. Логвинова // Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика. – 2014. – № 11. – С. 161–165.


Скурська В.А. Дослідження мотиваційної термінології / В.А. Скурська // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2015. – № 1 (17). – С. 111–116.


Васильчик С.В. Мотивація персоналу в системі безпеки підприємницької діяльності / С.В. Васильчик, Д. Г. Магомедрасупова // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.17. – С. 155 – 159.


Евсюков С. Г. Институциональные аспекты диагностики хозяйственной деятельности компании : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. экон. наук спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / С.Г. Евсюков – Москва, 2008. – 27 с.


Шинкаренко В.Г. Сучасне розуміння потенціалу підприємства / В.Г. Шинкаренко, О.М. Криворучко, І.С. Пипенко // Економіка транспортного комплексу : зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 18. – С. 47–58.


Попов Е.В. Потенциал маркетинга предприятия / Е.В. Попов // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – № 5. – С. 37–39.


Криворучко О.Н. Классификация методов мотивации труда / О.Н. Криворучко, Я.И. Кальчева // Економіка транспортного комплексу : зб. наук. пр. – 2005. – Вип. 9. – С. 28 – 36.


Хадасевич Н. Развитие потенциала персонала организации – Н. Хадасевич // Кадровик. Кадровый менеджмент. – 2010. – № 1. – С. 7–11.