DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017.29.0.109

ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

Ya. DOGADAYLO

Анотація


У статті вдосконалено методичний підхід щодо оцінки конкурентних переваг підприємства шляхом забезпечення об’єктивності оцінки ефективності використання складників потенціалу підприємств саме дорожнього господарства та розгляду як бази порівняння даних тільки пріоритетного конкурента. Об’єктивність оцінки досягається на підставі застосування методу динамічного нормативу, що дозволяє під час згортання системи показників аналізу конкурентних переваг підприємства врахувати умову ефективності використання кожного складника потенціалу підприємства. Для практичної реалізації запропонованого методичного підходу були обґрунтовані динамічні нормативи для кожного складника потенціалу підприємств дорожнього господарства, що є еталонною моделлю ефективності використання відповідних ресурсів підприємства. Для отримання описаних результатів було використано такі методи дослідження, як абстрагування, логіко-теоретичне узагальнення, порівняння, моделювання, формалізація, аналіз, синтез, дедукція, індукція, системний підхід та метод динамічного нормативу. Запропоновані результати досліджень можуть бути використані працівниками організацій дорожнього господарства, які зацікавлені в підвищенні ефективності роботи організацій.

Ключові слова


конкурентна перевага; потенціал; ресурси; ефективність; оцінка; підприємство; дорожнє господарство; динамічний норматив

Повний текст:

PDF (Русский)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Портер; пер. с англ. Е. Калинина. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 715 с.


Догадайло Я.В. Методичні основи аналізу конкурентних переваг під­приємства / Я.В. Догадайло, Г.О. Паутова // Научные ответы на вызовы современности: менеджмент, юрисприденция : монография. – Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2016. – С. 104–117.


Абрамова О.С. Оцінка рівня розвитку конкурентних переваг дорожнього підприємства / О.С. Абрамова // Економіка транспортного комплексу : зб. наук. пр. – 2008. – № 12. – С. 117–123.


Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков. – М. : Типография «НОВОСТИ», 2000. – 256 с.


Градов А.П. Экономическая стратегия фирмы : учебн. пособие / Градов А.П. – 4-е изд., испр. – С.Пб. : Спец-Лит, 2003. – 958 с.


Зяблов А.А. Конкурентные преимущества перерабатывающей организации на рынке молока и молочной продукции : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг)» / А.А. Зяблов. – Мичуринск, 2009. – 30 с.


Іванов Ю.Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток : монографія / Ю.Б. Іванов, П.А. Орлов, О.Ю. Іванова – Х. : ІНЖЕК, 2008. – 352 с.


Катаев А.Е. Совершенствование оценки и управления конкурентоспособностью предприятия : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленности)» / А.Е. Катаев. – С.Пб., 2006. – 19 с.


Отенко І.П. Управління конкурентними перевагами підприємства: наукове видання / І.П. Отенко, Є.О. Полтавська. – Х. : ХНЕУ, 2005. – 212 с.


Шинкаренко В.Г. Управление конкурентоспособностью предприятия / В.Г. Шинкаренко, А.С. Бондаренко. – Х. : ХНАДУ, 2003. – 186 с.


Юхновський І.Р. Транспортний комплекс України. Автомобільні дороги : Проблеми та перспективи / І.Р. Юхновський, Г.Б. Лебеда, Т.І. Попова – К. : ФАДА, ЛТД, 2004. – 176 с.


Догадайло Я.В. Визначення послідовності етапів оцінки конкурентних переваг підприємств дорожнього господарства / Я.В. Догадайло, Г.О. Гнилицька // Современные направления теоретических и прикладных исследований `2011. – 2011. – Том 21. Экономика. – С. 3–5.


Сыроежин И.М. Совершенствование системы показателей эффективности и качества / И.М. Сыроежин – М. : Экономика, 1980. – 346 с.