DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017.29.0.41

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА

T. VODOLAZHSKA

Анотація


У статті розглянуто способи та методи визначення проблем трудового колективу підприємства, що застосовуються в сучасній літературі. Основна мета статті – запропонувати найбільш дієвий метод та відповідні методичні положення визначення проблем трудового колективу підприємства, в тому числі корінної проблеми.

Визначено, що на сьогодні існує достатня кількість напрацювань науковців з питань визначення проблем трудового колективу підприємства, однак відсутній єдиний універсальний метод здійснення цього процесу.

У статті запропоновані методичні положення визначення проблем трудового колективу підприємства із застосуванням сукупності дієвих методів – методу парних порівнянь та матричного методу, останній із яких передбачає побудову матриці значущих проблем трудового колективу. Такий підхід, на відміну від наявних, дозволяє встановити корінну (основну) проблему трудового колективу, яка є підґрунтям для виникнення інших проблем, та реалізувати заходи щодо її усунення.

Запропоновані методичні положення визначення проблем трудового колективу підприємства можуть бути впроваджені на підприємствах та в організаціях усіх галузей, що дозволить забезпечити ефективну роботу персоналу і підприємства в цілому.

Ключові слова


трудовий колектив; корінні проблеми; матриця значущих проблем

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Миронова О. М. Конфліктологія : навч. посіб. / О. М. Миронова, О.В. Мазоренко. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 168 с.


Блохіна І.С. Вирішення конфліктів у трудовому колективі – обов’язок керівника / І.С. Блохіна, Н.Ю. Ляшок // Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону. – Донецьк : ДонНТУ, 2010. – С. 47–50. – Режим доступу :  http://ea.donntu.org:8080/bitstream/123456789/19750/1/Blohіna%20І.%20S.,%20Ljashok%20N.%20Ju.pdf.

Лапыгин Ю.Н. Системное решение проблем / Ю.Н. Лапыгин. – М. : Эксмо, 2008. – 336 с.


Пригожин А.И. Методы развития организаций / А.И. Пригожин. – М. : МЦФЭР, 2003. – 324 с.


Социальные отношения в трудовом коллективе и пути их совершенствования. – Режим доступа : http://mirznanii.com/a/257822/sotsialnye-otnosheniya-v-trudovom-kollektive-i-puti-ikh-sovershenstvovaniya.

Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудових правовідносин в умовах формування ринкової економіки України: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.05. – Львів, 2001. – 238 с.

С.В. Морозов. Трудовий колектив як суб’єкт вираження інтересів працівників на підприємстві, установі та в організації. –  Режим доступу : rbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/.../cgiirbis_64.exe?

Криворучко О.М. Підхід до формування стратегій управління персоналом АТП / О.М. Криворучко, Т.О. Водолажська // Економіка транспортного комплексу : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 22. – С. 97–107.

Криворучко О.М. Управління персоналом підприємства: навч. пос. / О.М. Криворучко, Т.О. Водолажська. – Х.: ХНАДУ, 2016. – 200 с.