DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2019.34.0.39

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ya. DOGADAYLO, A. КONONENKO

Анотація


В статті розглядається питання впровадження результативного підходу до управління підприємством як передумови успішного функціонування останнього в умовах ринку. В роботі одержали подальший розвиток: методичний підхід щодо забезпечення економічної результативності діяльності шляхом додавання етапів перспективної оцінки відповідно результативності та економічної результативності, які дозволять передбачати майбутнє та використовувати можливості зовнішнього середовища; методичний підхід щодо комплексної оцінки економічної результативності підприємства на підставі додавання трьох етапів, що забезпечують своєчасне усунення слабких сторін забезпечення економічної результативності, урахування впливу на економічну результативність чинників не тільки внутрішнього, але і зовнішнього середовища та дозволяють характеризувати правильність поставлених цілей у перспективі. Також удосконалено методичний підхід до аналізу та інтегральної оцінки економічної результативності шляхом уточнення змісту кожного з його етапів та додавання ще двох, що забезпечують об’єктивність процесу виявлення та усунення слабких сторін забезпечення економічної результативності. Для отримання описаних результатів були використані такі методи дослідження: логіко-теоретичне узагальнення, абстрагування, порівняння, аналогія, моделювання, формалізація, аналіз, синтез, дедукція, індукція, системний підхід. Використання запропонованих розробок забезпечить підприємствам всебічну інформацію про рівень виконання цілей, характер як власного розвитку, так і конкурентів, здатність своєчасно реагувати на критичні відхилення від визначених цілей та перспективне планування рівня досягнення економічної результативності. Все це дозволить керівництву підприємства сьогодні роботи те, про що інші будуть думати тільки завтра,  що є основним принципом успішного функціонування в умовах ринку.

Ключові слова


результативність; економічна результативність; аналіз; перспективна оцінка; підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Rybak, O.V. (2014). Formuvannia mekhanizmu kontrolinhu v upravlinni rezultatyvnoiu diialnistiu pidpryiemstva [Formation of the controlling mechanism in the management of the perfomance activity of the enterprise]. Candidate’s thesis.Khmelnytskyi [in Ukrainian].

Oleksiuk, O.I. (2009). Rezultatyvnist diialnosti pidpryiemstva [Perfomance of the enterprise]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Polishchuk, N.V. (2011). Naukovo-metodolohichni zasady rezultatyvnosti funktsionuvannia suchasnykh ekonomichnykh system [Scientific and methodological foundations of the perfomancethe functioning modern economic systems]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Vinnytsia [in Ukrainian].

Tishchenko, A.N., Kizim, N.A., Dogadaylo, Ya.V. (2005). Ekonomicheskaya rezul’tativnost’ deyatel’nosti predpriyatiy [Economic performance of enterprises]. Khar’kov: INZhEK [in Russian].

Ivleev, V., Popova, T. (2002). Balanced Scorecard – al’ternativnye modeli [Balanced Scorecard - alternative models]. Banki i tekhnologii, 4. Retrieved from http://www.hr-portal.ru/article/balanced-scorecard-alternativnye-modeli [in Russian].

Armstrong, M. (2006).Performance management: key strategies and practical guidelines Philadelphia: Thomson-Shore, Inc.

Armstrong, M., & Beron, A. (2018). Upravlenie rezul’tativnost’yu. Sistema otsenki rezul’tatov v deystvii [Managing performance: performance management in action]. Moskva: Al’pina Pablisher [in Russian].

Artimovich, V.M. (2011). Razrabotka mekhanizma otsenki i kontrolya rezul’tativnosti deyatel’nosti transportnogo predpriyatiya [Elaboration of a mechanism for evaluating and monitoring the performance of a transport company]. Extended abstract of candidate’s thesis. Sankt-Peterburg [in Russian].

Ducq, Y., & Vallespir, B.(2005).Definition and aggregation of a Performance Measurement System in three aeronautical workshops using the ECOGRAI Method.International Journal of Production Planning and Control. Vol. 16., 2, 163-177.

Drucker, P.F. (2006). The effective executive. The definitive guide to getting the right things done. NewYork: HarperCollins Publishers.

Kaplan, R.S., & Norton, P.P. (2001). The Strategy – Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Boston: Harvard Business School Press.

Cokins,G. (2004). Performance management: finding the missing pieces (to close the intelligence gap). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Korobeynikova, I.A. (2006). Upravlenierezul’tativnost’yutorgovykhuslug (naprimerepredpriyatiyroznichnoytorgovlinarynkevysokikhtekhnologiy) [Performancemanagementoftradeservices (forexample, retailenterprisesinthehigh-techmarket)]. Extended abstract of candidate’s thesis. Krasnodar [in Russian].

HBR’s 10 Must-Reads on Startegy (2011). Boston: HBR

MeskonM., Al’bertM., KhedouriF. (2006). Osnovymenedzhmenta[Management].Moskva: Vil’yams [in Russian].

Parmenter, D. (2015). Key performance indicators. Developing, implementing, and using winning KPIs New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Plaskova, N.S. (2008). Strategicheskiy ekonomicheskiy analiz i otsenka rezul’tativnosti deyatel’nosti kommercheskikh organizatsiy [Strategic economic analysis and evaluation of performance of commercial organizations)]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Moskva [in Russian].

Rampersad,H.K. (2011). Total Performance Scorecard: Redefining Management to Achieve Performance with IntegrityNew York: Routledge

Reichmann, T. (2001). Controlling mit Kennzahlen und ManagementberichtenMünchen: Vahlen

Piters, T.Dzh., & Uoterman, R. (2018). V poiskakh sovershenstva. Uroki samykh uspeshnykh kompaniy Ameriki [In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-Run Companies]. Moskva: Al’pina Pablisher [in Russian].

Santalaynen, T., Voutilaynen, E., Porenne, P., & Nissinen, Y.Kh. (1993). Upravlenie po rezul’tatam [Management by results]. Moskva: Progress [in Russian].

Sink, D.S. (1989). Upravlenie proizvoditel’nost’yu: planirovanie, izmerenie i otsenka, kontrol’ i povyshenie [Performance Management: Planning, Measuring and Evaluating, Monitoring and Enhancing]. Moskva: Progress [in Russian].

Khan, D., & Khungenberg, Kh. (2005). Stoimostno-orientirovannye kontseptsii kontrollinga [Value-oriented controlling concepts]. Moskva: Finansy i statistika [in Russian].

Axson, D.A. (2010). Best practices in planning and performance management: Radically rethinking management for a volatile world New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Dohadailo, Ya.V. (2015). Vymiriuvannia ekonomichnoi rezultatyvnosti diialnosti pidpryiemstva [Measuring an enterprise economic performance]. Ekonomika transportnoho kompleksu, 26, 76–89 [in Ukrainian].

Dohadailo, Ya.V., & Hizhlarian, H.V. (2012). Udoskonalennia vyboru priorytetnykh napriamkiv diialnosti pidpryiemstv dorozhnoho hospodarstva [Improving the priority directions choice of road economy enterprises activity]. Naukovyi visnyk budivnytstva, 67,421–424 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Рибак О. В. Формування механізму контролінгу в управлінні результативною діяльністю підприємства: дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Хмельн. нац. ун-т. Хмельницький, 2014. 248 с.


Олексюк О. І. Результативність діяльності підприємства : автореф. дис. на здоб. вч. ступ. докт. екон. наук : 08.00.04. Київ, 2009. 36 с.


Поліщук Н. В. Науково-методологічні засади результативності функціонування сучасних економічних систем: автореф. дис. на здоб. вч. ступ. докт. екон. наук : 08.00.03. Вінниця, 2011. 36 с.


Тищенко А. Н., Кизим Н. А., Догадайло Я. В. Экономическая результативность деятельности предприятий: монография. Харьков: ИНЖЕК, 2005. 144 с.


 Ивлеев В., Попова Т. Balanced Scorecard - альтернативные модели. Банки и технологии. 2002. №4. URL: http://www.hr-portal.ru/article/balanced-scorecard-alternativnye-modeli (дата звернення 30.05.2019).


Armstrong M. Performance management : key strategies and practical guidelines : 3rd ed. Philadelphia: Thomson-Shore, Inc, 2006. 216 р.


Армстронг М., Бэрон А. Управление результативностью. Система оценки результатов в действии / пер. с англ. Н. Кияченко, С. Новицкой. Москва : АльпинаПаблишер, 2018. 248 с.


Артимович В. М. Разработка механизма оценки и контроля результативности деятельности транспортного предприятия : автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук : 08.00.05. Санкт-Петербург, 2011. 25 с.


Ducq Y., Vallespir B. Definition and aggregation of a Performance Measurement System in three aeronautical workshops using the ECOGRAI Method.International Journal of Production Planning and Control. 2005. Vol. 16. № 2, March. P. 163 - 177.


Drucker P. F. The effective executive. The definitive guide to getting the right things done. NewYork : HarperCollins Publishers, 2006. 178 p.


Kaplan R. S., Norton P. P. The Strategy – Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Boston: Harvard Business School Press, 2001. 352 р.


CokinsG. Performance management : finding the missing pieces (to close the intelligence gap). New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2004. 305 p.


Коробейникова И. А. Управление результативностью торговых услуг (на примере предприятий розничной торговли на рынке высоких технологий) : автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. экон. наук : 08.00.05. Краснодар, 2006. 28 с.


HBR’s 10 Must-Reads on Startegy. Boston : HBR, 2011. 143 p.


Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с англ. М. А. Майорова и др. Москва: Вильямс, 2006. 672 с.


Parmenter D. Key performance indicators. Developing, implementing, and using winning KPIs : third edition. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2015. 448 р.


Пласкова Н. С. Стратегический экономический анализ и оценка результативности деятельности коммерческих организаций: автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. экон. наук: 08.00.12. Москва, 2008. 48 с.


Rampersad H. K. Total Performance Scorecard: Redefining Management to Achieve Performance with Integrity : first edition. New York : Routledge,  2011. 332 p. https://doi.org/10.4324/9780080519340


Reichmann T. Controlling mit Kennzahlen und Managementberichten : 6 uberarb. und erw.  Aufl. München: Vahlen, 2001. 877 s.


Питерс Т. Дж., Уотерман Р. В поисках совершенства. Уроки самых успешных компаний Америки / пер. с англ. В. Кулебы, О. Пелявского. Москва : Альпина Паблишер, 2018. 524 с.


Управление по результатам / Санталайнен Т., Воутилайнен Э., Поренне П., Ниссинен Й. Х. / пер. с финск. Г. А. Боровкова и др. Москва: Прогресс, 1993. 320 с.


Синк Д. С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение / пер. с англ. Москва: Прогресс, 1989. 528 с.


Хан Д.,  Хунгенберг Х. ПиК. Стоимостно-ориентированные концепции контроллинга. / пер. с немец. Л.Г. Головача, М. Л. Лукашевича и др. Москва : Финансы и статистика, 2005. 928 с.


Axson D. A. Best practices in planning and performance management: Radically rethinking management for a volatile world : third edition. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., 2010. 299 p.


Догадайло Я. В. Вимірювання економічної результативності діяльності підприємства. Економіка транспортного комплексу. 2015. № 26. С. 76 – 89.

 

Догадайло Я. В., Гіжларян Г. В. Удосконалення вибору пріоритетних напрямків діяльності підприємств дорожнього господарства. Науковий вісник будівництва. 2012. № 67. С. 421 – 424.