DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2018.32.0.64

ГЕНЕЗИС ТА РЕАЛІЇ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

O. KOVALOVA

Анотація


В статті розглядається генезис та реалії корпоративного управління в Україні. У сучасних умовах загострення ринкової конкуренцiї в усiх галузях вiтчизняної економiки рiвень якостi системи корпоративного управлiння поступово стає найважливішою складовою їх iнвестицiйної привабливостi та головним критерiєм при прийняттi позитивного рiшення потенцiйними вiтчизняними та iноземними iнвесторами. Дослідження становлення та стану корпоративного управління має важливість як в теоретичному, так і в практичному відношенні. Основною метою дослідження є дослідження генезису та стану реалій функціонування корпоративного управління на підприємствах в Україні, з урахування історичних аспектів та нормативно – правового підґрунтя. Визначено поняття корпоративного управління, як систему, за допомогою якої спрямовують та контролюють діяльність товариства, воно є чинником для подальшого розвитку та інтеграції українських підприємств до економіки, адаптованої до сучасних світових реалій. Генезис становлення корпоративного управління в Україні починається з початку 90-х років, після здобуття країною політичної та економічної незалежності. На основі нормативно – правового підгрунття роботи АТ, існують три етапи становлення корпоративного управління, та було виокремлено четвертий – збалансування та удосконалення. Основні характеристики корпоративного управління в Україні сформувались під впливом локальних факторів, які і далі мають вагомий вплив на розвиток та удосконалення. Для покращення реалій лише формального використання корпоративного управління на підприємтсвах, необхідно використовувати систему стандартів корпоративного управління, що включає міжнародний та національний досвід діяльності корпорацій. 

Ключові слова


корпоративне управління; генезис; корпоративні відносини; менеджмент; акціонерне товариство; система стандартів корпоративного управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Achkasov, A.Ye. Istoriia rozvytku korporatyvnykh vidnosyn v Ukraini [History of development of corporate relations in Ukraine] – Retrieved from: http://eprints.kname.edu.ua/32295/1/4.pdf [in Ukrainian].

Ihnatieva, I.A. (2012). Osoblyvosti stanovlennia korporatyvnoi formy orhanizatsii biznesu ta korporatyvnoho sektoru Ukrainy [Features of forming of corporate form of business organization and corporate sector of Ukraine] Efektyvna ekonomika – Effective economy, 10. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1427 [in Ukrainian].

Korzh, N. (2017). Osoblyvosti upravlinnia v aktsionernykh tovarystvakh Ukrainy [Features of management at joint stock companies of Ukraine]. Retrieved from: http://oaji.net/articles/2017/3992-1498348033.pdf [in Ukrainian].

Levkovska, L.V. Faktory ta pryntsypy zabezpechennia korporatyvnoho upravlinnia [Factors and principles of corporate management]. Retrieved from: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=669 [in Ukrainian].

Momot, T.V. (2006). Vartisno-oriientovane korporatyvne upravlinnia: vid teorii do praktyky vprovadzhennia [Cost-oriented corporate management: from theory to practice of implementation]. Kharkiv : KhNAMH, 360. [in Ukrainian].

Moroz, O.V. (2008). Korporatyvne upravlinnia na pidpryiemstvakh Ukrainy : postpryvatyzatsiinyi etap evoliutsii [Corporate management at Ukrainian enterprises: post-privatization stage of evolution]. Retrieved from: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/7556 [in Ukrainian].

Nechaiev, Yu. Korporatyvne upravlinnia v aktsionernykh tovarystvakh: doskonalist u novykh detaliakh [Corporate management in joint-stock companies: perfection in new details]. Retrieved from: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA011230 [in Ukrainian].

Obelnytska, Kh.V. (2014). Osnovni rysy suchasnoho korporatyvnoho upravlinnia v Ukraini [The main features of modern corporate management in Ukraine] Ekonomichnyi analiz : zb. nauk. prats – Economic analysis collection of scientific works/ Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet; redkol.: V. A. Derii (holov. red.) and others, 13, 93–100 [in Ukrainian].

Tsoma, O.S. Osoblyvosti stanovlennia systemy korporatyvnoho upravlinnia v Ukraini [Features of forming the system of corporate management in Ukraine]. Retrieved from: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/3359/ 1/77.pdf [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ачкасов А. Є. Історія розвитку корпоративних відносин в Україні [Електронний ресурс] / А. Є. Ачкасов, О. В. Васильєв. – Режим доступу до ресурсу: http://eprints.kname.edu.ua/32295/1/4.pdf.


Ігнатьєва І. А. Особливості становлення корпоративної форми організації бізнесу та корпоративного сектору України [Електронний ресурс] / І. А. Ігнатьєва, О. І. Ігнатьєв // Ефективна економіка. – 2012. – № 10. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1427.

Корж Н. Особливості управління в акціонерних товариствах України [Електронний ресурс] / Н. Корж, О. Пожванюк – Режим доступу до ресурсу: http://oaji.net/articles/2017/3992-1498348033.pdf.


Левковська Л. В. Фактори та принципи забезпечення корпоративного управління [Електронний ресурс] / Л. В. Левковська – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=669.


Момот Т. В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практики впровадження / Т. В. Момот. – Х. : ХНАМГ, 2006. – 360 с.


Мороз О. В. Корпоративне управління на підприємствах України : постприватизаційний етап еволюції [Електронний ресурс] / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, Т. М. Халімон. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/7556.


Нечаєв Ю. Корпоративне управління в акціонерних товариствах: досконалість у нових деталях [Електронний ресурс] / Ю. Нечаєв, О. Куликовський. – Режим доступу до ресурсу: http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA011230.


Обельницька Х. В. Основні риси сучасного корпоративного управління в Україні / Х. В. Обельницька // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – 2014. – № 13. – С. 93–100.


Цьома О. С. Особливості становлення системи корпоративного управління в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Цьома. – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/3359/1/77.pdf.