DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017.30.0.107

РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ ТА ЇЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

I. KHOROSHILOVA

Анотація


У статті досліджено стан та розвиток транспортної системи Харківського регіону, виведено взаємозв’язок з функціонуванням її інфраструктури та надано оцінку транспортного потенціалу регіону. Як стратегічний аспект визначено формування транспортно-торговельно-логістичного кластера. В результаті аналізу інфраструктурного забезпечення доведено, що стратегічним пріоритетом розвитку транспортної системи Харківського регіону має стати оптимізація використання інфраструктурних і транзитних можливостей для покращення локальної доступності та роботи транспортної системи регіону в цілому.

Ключові слова


транспортна система; регіон; потенціал; розвиток; стратегічні аспекти; оцінка

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Статистична інформація Головного управління статистики у Харківсь­кій області. – Режим доступу : http://gortransport.kharkov.ua.

 

ГАИ назвала ТОП-10 аварийных дорог Украины. – Режим доступу : NEWSru.ua  / 

 

Щодо оптимізації транспортної інфраструктури та транзитних можливостей Сходу України  : аналітична записка. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua.

 

Бузовський Є. А. Обумовленість аграрних господарських систем до інноваційного розвитку / Є. А. Бузовський, В. М. Коробка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2013. – Вип. 181(4). – С. 72–76. – Режим доступу : ttp://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2013 _181%284%29__12.

 

Гаджинский А.М. Логистика : учебник / А.М. Гаджинский. – М. : Дашков и К°, 2003. – 408 с.

 

Дорошкевич Д. В. Стратегічне управління інвестиційним процесом 
у регіональних транспортно-логістичних системах: проблеми теорії і практики : монографія / Дорошкевич Дарія Вячеславівна. – Херсон : Грінь Д.С., 2014. – 320 с.

 

Зайончик Л. Г. Інноваційна система автобусного транспорту / Л. Г. Зайончик, О. М. Андієвська // Вісник Національного транспортного університету. – 2010. – № 21(1). – С. 318–320. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2010_21%281%29__80.

 

Кальченко А. Г. Логістика : навч. посібник / А. Г. Кальченко, В. В. Кривещенко. – 2-ге вид. – К. : КНЕУ, 2008. – 472 с.

 

Крикавський Є.В. Логістика для економістів : підручник / Є.В. Крикавський. – Л. : Львівська політехніка, 2004. – 448 с.

 

Логистика : уч. пособие для вузов / Б.А. Аникин, Л.С. Федоров, Ю.Ю. Наймарк и др. ; под ред. Б.А. Аникина. – М. : ИНФРА – М, 1997. – 328 с.

 

Логистика, технология, проектирование складов, транспортных узлов и терминалов / Л.Б. Миротин, А.В. Бульба, В.А. Демин. – Ростов на Дону : Феникс, 2009. – 416 с.

 

Неруш Ю.М. Логистика : учебник для академического бакалавриата / Ю.М. Неруш, А.Ю. Неруш. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. – 560 с. – (Серия «Бакалавр. Академический курс»).

 

Окландер М.А. Логістика : / М.А. Окландер. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 346 с.

 

Рославцев Д.М. Конспект лекцій з курсу «Логістичне обслуговування» (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки  «Менеджмент» спеціальності «Логістика») / Д.М. Рославцев. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 118 с.

 

Транспортно-експедиторська діяльність : підруч. для студентів ВНЗ, які навчаються за освіт.-проф. програмою спеціаліста та магістра зі спец. «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)» / Є.В. Нагорний. – Х. : ХНАДУ, 2012. – 352 с.