DOI: https://doi.org/10.30977/ETK.2225-2304.2017.30.0.32

ОБҐРУНТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

V. VERBYTSKA

Анотація


У статті проаналізовано комплекс чинників, що є оцінкою інноваційного потенціалу підприємства, і, зокрема, зазначено, що головним з них виступає забезпеченість підприємства фінансово-економічними ресурсами, основним джерелом аналізу якої є бухгалтерська звітність. Інформація, що міститься у бухгалтерській звітності, складеній відповідно до вимог чинного законодавства, не в повній мірі  відповідає цілям аналізу інноваційного потенціалу. Зазначено, що при проведенні аналізу інноваційного потенціалу підприємства необхідно враховувати відповідність інформаційного наповнення звітності його цілям. Зокрема це стосується оцінки вартості капіталу для аналізу платоспроможності та оцінки ризику залежності підприємства від залучених джерел фінансування. Стаття містить ряд рекомендацій, що дозволяють скорегувати та розширити інформаційну місткість бухгалтерської звітності для оцінки інноваційного потенціалу підприємства.

Ключові слова


підприємство; інноваційний потенціал; бухгалтерська звітність; фінансово-економічні ресурси; інформаційне забезпечення

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком : навч. посіб. / С.М. Ілляшенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга; К. : Княгиня Ольга, 2005. – 324 с.

 

Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2005. – 582 с.

 

Новікова І.В. Інноваційний потенціал підприємства: оцінка та фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку (за матеріалами підприємств алмазно-інструментального виробництва України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / І. В. Новікова. – К., 2007. – 17 с.

 

Чоботар. С.В. Інноваційний потенціал підприємства / С.В. Чоботар.  – Режим доступу : http://www.confcontact.com/Okt/18_Chebot.htm.

 

Зинченко В.И. Принципы разработки и применения методики комплексной оценки инновационного потенциала промышленного предприятия / В.И. Зинченко, Е.П. Губин, Е.А. Монастырный и др. // Инновации. – 2005. – № 5. – С. 58–63.

 

Валеева Ю.С. Диагностика производственно-финансового потенциала промышленного предприятия / Ю.С. Валеева, Н.С. Исаева. // Экономический анализ: теория и практика. – 2007. – № 1(82).

 

Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия / А.А. Трифилова. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 304 с.

 

Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : підруч. / Н.М. Ткаченко. – К. : А. С. К., 2006. – 784 с.

 

Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / К.В. Ізмайлова. – 
К. : МАУП, 2000. – 152 с.

 

Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14.